בין שמירות לתחרויות

בין שמירות לתחרויות: שירות בצה"ל של ספורטאים, רקדנים ומוסיקאים מצטיינים

צה"ל הינו צבאה של מדינת ישראל. ככזה, הוא מכיר בחשיבות שרואה משרד התרבות והספורט לעידוד מצוינות בתחומי הספורט, המוסיקה והמחול. צה"ל גם מכיר בכך שגדיעת תוכנית האימונים והתחרויות עבור ספורטאים, רקדנים ומוסיקאים מצטיינים, יכולה למוטט קריירה מבטיחה.

עם זאת, בכל שנה ישנו מספר קטן מאוד של מכסות להכרה בחיילים כספורטאים, מוסיקאים ורקדנים מצטיינים. המכסות מועברות מדי שנה למשרד התרבות והספורט (או שלוחות שלו העוסקות בספורט תחרותי ועוד). בהתאם למכסות שהוקצו להם, מעבירים נציגי משרד התרבות והספורט רשימה של מועמדים לשירות ביטחון המועמדים להכרה. התנאים לעמידה בקריטריונים המינימליים מוסדרים ע"י משרד התרבות והספורט וכוללים קריטריונים קשיחים (כגון עמידה ביעדים מדידים של מספר תחרויות, מקום בתחרות וסוג התחרות) וקריטריונים שבשיקול דעת.

שירות עילויים

בחודש נובמבר 2009 נכנסה לתוקף פקודה מעודכנת המאגדת ומסדירה את נושא "שירות עילויים" (מלשון "עילוי") בצה"ל. הפקודה מבהירה את סמכויות האישור לספורטאי מצטיין, מוסיקאי מצטיין או רקדן מצטיין, כמו גם ספורטאי פעיל (אשר נדרש לעמוד בתנאים פחות קשיחים לעומת ספורטאי מצטיין, אך מנגד, גם זכאי לפחות הטבות).

כך למשל, לגבי ספורטאים מצטיינים נקבע בפקודה כי תיערך ועדה בראשות מפקד מיטב או סגנו, שלוש פעמים בשנה. לפני הוועדה, יתקבלו נתונים מהמחלקה לספורט תחרותי במשרד התרבות והספורט הכוללים את רשימת המועמדים העומדים בדרישות המחלקה, בהתאם למכסות. רשימה זו תכלול את המועמדים להכרה כספורטאים מצטיינים והמועמדים להכרה כספורטאים פעילים. חשוב להגיד כי גם ענף השחמט מוכר בפקודה כענף ספורט תחרותי ואוכלוסיית השחמטאים המצטיינים נכללת גם היא במכסות.

חלוקת המכסות בין ענפי הספורט השונים נתונה לשיקול דעת משרד המדע, התרבות והספורט. עם זאת, כרשות מנהלית, משרד המדע התרבות והספורט מחויב להפעיל את שיקול דעתו בהגינות ובסבירות, תוך מתן נימוקים לסיבה בגינה לענף ספורט זה או אחר הקצו את כמות המכסות שהקצו לו. משרדנו מלווה מיועדים לשירות ביטחון וחיילים אשר בפיהם טענות בנוגע לשיקול הדעת שהופעל בעניינם ע"י משרד התרבות והספורט, בסוגיה זו.

מוזיקאים מצטיינים ורקדנים מצטיינים

באשר למוזיקאים מצטיינים ורקדנים מצטיינים, תיקבע רשימת מועמדים להכרה ע"י המחלקה למוזיקה או המחלקה למחול במשרד התרבות והספורט. לצורך גיבוש רשימת המועמדים, יעברו המוזיקאים והרקדנים בחינות הכרה. לאחר קבלת רשימת המועמדים ממשרד התרבות והספורט, תתכנס ועדה בראשות מפקד מיטב או סגנו, אשר תקבע אם להכיר במועמד זה או אחר כמוזיקאי מצטיין או רקדן מצטיין.

חשוב להגיד כי הדרך להכרה כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, וכן מוזיקאי מצטיין או רקדן מצטיין, פתוחה גם בפני חיילים לאחר גיוסם. זאת בכפוף לאישורים נדרשים.

שירותים לספורטאים, מוזיקאים ורקדנים מצטיינים

משרדנו הינו משרד עורכי דין צבאיים אשר מלווה מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) וחיילים בשירות חובה המבקשים להיות מוכרים כספורטאים, מוזיקאים ורקדנים מצטיינים. להכרה זו משמעות רבה על תנאי השירות של חיילים אלו, על מנת לאפשר להם לפתח את הקריירה המקצועית שלהם במקביל לשירות הצבאי.

כך למשל, מי שהוכר כמצטיין בהתאם למתווה שפורט מעלה, זכאי לקיצור בשעות השירות, שיבוץ במרחק של עד 60 ק"מ ממקום האימון, הקלות בשמירות ותורנויות, חופשות מיוחדות לצורך השתתפות בתחרויות, אישור יציאה לחו"ל לצורך יציאה לתחרויות ועוד. אם לא תקבלו זאת, אנו נעמיד לרשותכם עורך דין צבאי אשר ידאג למיצוי מלא של כל הזכויות המגיעות לכם.

אף לאחר הכרה כאמור, לא אחת נתקלים החיילים המצטיינים הללו בקשיים לאישור בקשותיהם להקלות שתוארו מעלה. למשל, אם סבורות רשויות הצבא כי תחרות מסוימת אינה חשובה מספיק על מנת לאפשר "חופשה מיוחדת" או שהחייל לא התנהג טוב מספיק במהלך שירותו, על מנת להנות מההטבה. במקרה כזה, עומדות בפני החייל 48 שעות בלבד (!) על מנת לערור על ההחלטה. מומלץ כי במקרה כזה הערר יטופל ע"י עורך דין צבאי הבקיא בתחום.

חשוב להגיד כי לרשויות הצבא יש גם סמכות לשלול מעמדו של חייל שכבר הוכר כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, רקדן מצטיין או מוזיקאי מצטיין, וזאת מאחד או מספר טעמים: הישגים בלתי נאותים של החייל; החייל אינו נוהג בשקידה הראויה בהכשרתו או באימוניו בתחום הצטיינותו; החייל מתנהג באופן בלתי הולם במהלך שירותו הצבאי; התגלה שהנתונים שעמדו ביסוד אישור בקשתו לא היו מדויקים, או שהפכו לבלתי רלוונטיים; ועוד.

במקרה כזה, לפני קבלת החלטה על שלילת מעמד, תינתן לחייל האפשרות להשמיע את טענותיו. הליך זה מכונה "שימוע" בפני הרשות המנהלית. בשימוע ניתן לשכנע את הגורם המחליט כי הטעמים שבגינם החייל הומלץ לשלילת מעמד, אינם מתקיימים עוד, או כי הופעלו שיקולים זרים בעניינו או להציג כל טיעון רלוונטי אחר אשר יכול לשכנע את הגורם המוסמך להימנע משלילת המעמד. במקרים אלו חשוב מאוד לקבל ליווי משפטי מעו"ד צבאי הבקיא בהליכים.

משרדנו עוסק בייצוג מיועדים לשירות ביטחון וחיילים בשלבי ההכרה כספורטאים מצטיינים או פעילים, מוזיקאים מצטיינים ו/או רקדנים מצטיינים וכן, בהליכים מול רשויות הצבא ומינהל הספורט, בסוגיות של שלילת מעמד.

למידע נוסף, צרו קשר עם משרדנו.

כלי נגישות