סירוב למסור דגימת שתן

פטור משירות צבאי מטעמי דת ומצפון

פטור מטעמי דת

חוק שירות ביטחון קובע, כי כל אזרח/ית או תושב/ת קבע, החל ממועד הגיעו/ה לגיל 18, חייב/ת בשירות צבאי, כל עוד לא קיבל/ה פטור משירות צבאי.

אחד הטעמים לקבלת פטור משירות עבור מיועדות לשירות בטחון בלבד, מעוגן בסעיף 40 לחוק שירות ביטחון, וקובע כי:

" מיועדת לשירות בטחון שהצהירה בכתב לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בפני שופט או דיין בבית דין רבני, שלושה אלה:

(1) טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות בטחון;

(2) היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו;

(3) היא אינה נוסעת בשבת

המיועדת לשירות ביטחון תידרש למסור הצהרה דתית לצבא, ותהא פטורה מחובת שירות בטחון לאחר שתמסור את התצהיר, באופן ובמועד שייקבעו בתקנות, לפוקד שהוסמך לכך.

מטרת הצהרה זו, היא להצביע על כך שהמלש"בית מנהלת אורח חיים דתי, אשר מונע ממנה מלשרת בשירות הביטחון. עם זאת, מקום בו רשויות הצבא יסברו, בהסתמך על ראיות מנהליות, כי התצהיר שהוגש הינו תצהיר כוזב, בסמכותן שלא לתת פטור מטעם זה, ואף לבטלו בדיעבד, במידה והמידע התגלה רק לאחר מתן הפטור.

בנוסף, במידה וחדלה המלש"בית לקיים אורח חיים דתי המונע את שירותה הצבאי במהלך התקופה המפורטת בחוק, יהיה עליה לדווח על האמור לרשויות הצבא.

במסגרת הליך הבירור לצורך אימות התצהיר, רשאיות רשויות הצבא לערוך בירור מעמיק מול מקורביה השונים של המלש"בית, ולבחון אותה בדרכים שונות אודות זיקתה לדת. כיום, אחת מדרכי איסוף הראיות המנהליות לצורך בחינת אמינות התצהיר, נעשית דרך הרשתות החברתיות, ומשכך קיימת חשיבות רבה לפרסומים אותה מעלה המלש"בית.

במידה ונדחתה בקשתה של מלש"בית לקבלת פטור משירות מטעמי דת, תוכל היא לערער על החלטת הדחייה עד 30 יום ממועד הודעתה על ההחלטה.

למידע נוסף אודות דרכי הגשת התצהיר, כמו גם המועדים הנכונים להגשתו וליווי בהגשת הבקשה או ערעור על דחיית בקשה, ניתן לפנות לייעוץ על ידי עורך דין במשרדנו המתמחה בדיני צבא.

פטור מטעמי מצפון

בשונה מפטור מטעמי דת, פטור מטעמי מצפון הינו רלוונטי גם למלש"בים וגם למל"שביות, והוא יינתן במשורה בלבד.

פטור זה יינתן למי שטעמי המצפון שלו, אינם מאפשרים את שירותו הצבאי.

טעמים רלוונטיים, עשויים להיות למשל התנגדות לשימוש בנשק, פציפיזם.

בקשה זו חייבת להיות מנומקת היטב, ועליה להיות מוגשת עד 90 ימים לפני הגיוס. לאחר הגשתה, מוסמכים גורמי הצבא לדחותה על הסף, או להעבירה לבחינה למול ועדה מיוחדת הכוללת בעלי תפקידים שונים במערכת הצבאית, ומסגרתה ייערך ראיון למלש"ב/ית, ותתקבל החלטה בעניינו/ה. וועדה זו פועלת תוך בחינת קריטריונים מיוחדים שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון.

פטור מטעמי מצפון ניתן למעומדים/ות בודדים בשנה, ורוב הבקשות המוגשות מטעמים אלו נדחות על הסף. פניות אלו נדחות פעמים רבות חרף כך שלמבקש/ת טעמים כבדי משקל. ייעוץ מול עורך דין לענייני צבא, אשר מכיר את הכללים שנקבעו בפסיקה ואת המערכת הצבאית, נותן כלים למלש"ב/ית לבטא את צו מצפונם מול המערכת הצבאית, ובכך משפר את סיכוייהם מול וועדת המצפון.

כלי נגישות