הכרה בנכות של אנשי קבע (ועדת גורן וחוק גורן)

הכרה בנכות של אנשי קבע (חוק גורן וועדת גורן)

מי זכאי להגיש תביעה להכרה בנכות שנגרמה עקב השירות הצבאי?

במשך שנים רבות, כל חייל או חיילת, בין אם בשירות חובה, קבע או מילואים, היו יכולים לפנות למשרד הביטחון בתביעה להכרת זכות נכות בגין פציעה או מחלה שנגרמו להם תוך כדי ועקב שירותם הצבאי.

ואולם, במהלך שנת 2009 התכנסה ועדת גורן, הועדה הציבורית לבחינת זכאות לסיוע מאגפי שיקום, אשר מטרתה הייתה לבחון את תקציב אגף השיקום במשרד הביטחון ולחזק את מעמד נכי צה"ל והמשפחות השכולות.

כחלק ממסקנותיה, מצאה הוועדה להמליץ כי משרתי קבע יוכרו כנכי צה"ל רק במקרים בהם הפציעה או המחלה נובעות מהאופי הייחודי של השירות הצבאי, בעוד שביתר המקרים יופנו אנשי הקבע למיצוי זכויותיהם בביטוח הלאומי, במסגרת תביעת נכות מעבודה.

תיקון החוק

כחלק מיישום המלצות הועדה, בחודש אפריל 2017 תוקן חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]. במסגרת התיקון, הוכנסו המושגים "חבלת שירות" ו"מחלת שירות", שעניינם חבלה או מחלה שאופיין, מהותן ונסיבותיהן ייחודיות לשירות הצבאי או שהן נובעות מתנאי השירות הייחודיים לשירות הצבאי; ונקבע כי אנשי קבע יוכרו כנכי צה"ל רק במקרים בהם הנכות נגרמה כתוצאה ממחלת שירות או מחבלת שירות.

הנה כי כן, עד לתיקון החוק יכלו אנשי הקבע לפנות למשרד הביטחון בבקשה להכרה במגוון רחב יותר של מקרים, ואילו לאחר תיקון החוק צומצמו באופן משמעותי מספר המקרים אשר יוכרו על ידי משרד הביטחון.

יחד עם זאת, ההגדרות הנוגעות לאופי הייחודי של השירות הצבאי מאפשרות גמישות מסוימת, ועורכי דין הבקיאים בתחום יוכלו, במקרים המתאימים, להצביע על העובדות והנסיבות המכניסות את החבלה או המחלה בגדרי חוק הנכים.

על מה חשוב להקפיד ע"מ להשיג את ההכרה?

כפועל יוצא מכך, קיימת חשיבות רבה להצגת הסיבות והנימוקים לכך שהחבלה או המחלה ייחודיות לשירות הצבאי במסגרת הבקשה להכרת זכות נכות, לצד הצגת יתר העובדות והראיות הרלוונטיות, ומומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום זה להגדלת הסיכויים להכרה.

לצד שינויים אלו, נקבעו גם הוראות מעבר באשר למועדים שעד אליהם יוכרו אנשי הקבע כנכי צה"ל גם בשל מחלות או חבלות שאינן ייחודיות לשירות הצבאי. בהקשרים אלו, קיימת חשיבות מכרעת לבחינת והוכחת המועד בו אירעו או התגלו החבלות והמחלות, וגם בנושא זה קיים יתרון משמעותי בהיוועצות בעו"ד הבקיאים בתחום.

לצד ההתמחות באבחון המצבים בהם ניתן יהיה, על אף ההגבלות שנוספו, לבקש הכרה כנכה צה"ל, הרי שלמשרדנו אף התמחות בייצוג וליווי אנשי קבע בהליכים לתביעת נכות מעבודה בביטוח הלאומי.

יצוין כי התיקון לחוק הנכים החיל את ההבחנה בין חבלה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב השירות ובין חבלת או מחלת שירות (אשר יש להן מאפיינים הייחודיים לשירות הצבאי), גם על הליכים מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950. אשר על כן, להבחנה זו יש משמעות גם למקרים המצערים של מות חיילים וחיילות, ולהכרה במשפחותיהם כמשפחות שכולות.

גם במקרים אלו יש חשיבות מכרעת להוועצות בעורך דין צבאי הבקיא בתחום לצורך מיצוי ומקסום הזכויות.

פנו אלינו לייעוץ ולהכוונה.

כלי נגישות