הדין בישראל קובע כי בטרם יקבל מעסיק החלטה על פיטורים, עליו לערוך שימוע לעובד, במהלכו ייתן לעובד הזדמנות להשמיע את טיעוניו ולהתגונן מפני התלונות נגדו ומפני הכוונה לפטרו. 

החובה לקיים שימוע בטרם פיטורים, היקף החובה וגבולותיה נגזרים מחובת תום הלב וההגינות שקיימת בין צדדים ליחסי העבודה. לכן, על המעסיק לקיים את השימוע לפני שהוא מקבל את ההחלטה בדבר פיטורי העובד, תוך שהוא מפרט בפני העובד את כלל התלונות הטענות נגדו ונותן לעובד הזדמנות כנה ואמתית להתייחס אליהן. 

שימוע לפני פיטורים הוא, מטבע הדברים, מעמד מלחיץ, טעון רגשית ולא נעים עבור העובד, ופעמים רבות גם עבור המעסיק. הדין קובע כללים ברורים לאופן קיום השימוע, על מנת לוודא שזכויותיו של העובד לא ייפגעו, למרות סערת הרגשות הכרוכה בהליך. 

ההודעה על קיום השימוע

על המעסיק להודיע לעובד על כוונתו לקיים שימוע בעניינו מראש, בכתב, ועליה להינתן פרק זמן סביר מראש. פרק הזמן הסביר משתנה ממקרה למקרה, אך חייב להיות כזה אשר יאפשר לעובד להיערך לשימוע. 

במסגרת ההודעה על הכוונה לערוך לעובד שימוע, המעסיק צריך לפרט בפני העובד את הסיבות לזימונו לשימוע, ואת התלונות או הטענות שיש כנגדו. ככל שישנם מסמכים או ראיות שמבססות את טענות המעסיק, עליו לאפשר לעובד לעיין בהם לפני השימוע. 

חשוב לציין, כי עובד יכול לבקש להעביר את דבריו בכתב, ללא קיום שימוע פרונטלי, ואף יכול לוותר על זכותו לשימוע. 

מהלך השימוע עצמו

לכל עובד יש זכות להגיע לשימוע מיוצג על ידי עורך דין. 

במהלך השימוע, על המעסיק לתת הזדמנות לעובד להשמיע את דבריו באופן מלא, ואף להציג ראיות ותימוכין לטענותיו, ככל שישנן. 

במהלך השימוע אסור למעסיק להעלות טענות חדשות כנגד העובד.

לאחר שהסתיים השימוע, על המעסיק לשקול את דבריו של העובד, ורק אז לקבל החלטה בנוגע להמשך העסקתו או פיטוריו. 

פגמים בהליך השימוע ומשמעותם

עובד אשר פוטר מבלי שנערך לו שימוע כלל, או לאחר שנערך לו שימוע אשר נפלו בו פגמים, יכול להיות זכאי לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, ובמקרים מסוימים אף לביטול החלטת הפיטורים ואכיפת יחסי העבודה – כלומר, החזרת העובד לעבודתו. 

כך למשל, זימון עובד לשימוע ללא התראה מראש ובאופן מיידי, מהווה פגם בהליך השימוע, שכן לא ניתנה לעובד הזדמנות להיערך לשימוע. באותו אופן, העלאת טענות חדשות כנגד העובד במהלך השימוע אינה תקינה, שכן העובד לא יכול להיערך להתגונן בפניהן טרם השימוע. 

מניעה מהעובד לשטוח את טענותיו או קטיעת דבריו באמצע מהוות פגיעה בזכות הטיעון של העובד ופגמים משמעותיים בהליך השימוע. כמו כן, מניעת ייצוג במהלך השימוע, מעובד אשר מעוניין בכך, מהווה אף היא פגם חמור בהליך השימוע. 

בנוסף, אילו ניכר במהלך השימוע שהמעסיק מבצע את הליך השימוע כדי לצאת ידי חובה, ולא שוקל בלב פתוח ובנפש חפצה את טענות העובד – לדוגמא, מעסיק אשר משוחח בטלפון במהלך השימוע, או נותן את החלטתו מיד בתום דבריו של העובד – הדבר מהווה פגם בהליך השימוע. 

כדאי ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי בטרם הגעה לשימוע לפני פיטורים, או בכל מקרה בו יש חשש שנפל פגם בהליך הפיטורים. משרד רכבי הראל ושות' מתמחה במשפט העבודה הישראלי ובייצוג מעסיקים ועובדים. 

כלי נגישות