למרבה הצער, שוק העבודה הישראלי לא מותאם לצרכיהם של הורים, ולעיתים קרובות חוסר התאמה זה פוגע הן בחיי המשפחה של העובדים והן בהתפתחותם המקצועית והתעסוקתית. 

למרות האמור, משפט העבודה הישראלי מעניק להורים זכויות והגנות מסוימות, ובמאמר זה נסקור את העיקריות שבהן. חשוב לציין, כי זכויות אלו הן הזכויות הבסיסיות להן זכאי כל הורה בישראל, ואולם בכל מקום עבודה ייתכן ויינתנו זכויות עודפות לאלו. 

איסור הפליה

בראש ובראשונה, חל איסור מוחלט על מעסיקים להפלות בין עובדים או בין מועמדים לעבודה על רקע היותם הורים או כוונתם להיות הורים. האיסור הזה חל בכל התחומים בעולם העבודה, כלומר בפיטורים, בקידום, בשכר ואף בעצם הקבלה לעבודה. מעסיק המפלה עובד או עובדת אך ורק בשל עצם היותם הורים, מסתכן בכך שיחויב בתשלום פיצויים בסכומים גבוהים מאוד, והכל בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. 

הגנות בתקופת ההיריון ובטיפולי פוריות

לפי חוק עבודת נשים, למעסיק אסור לפטר עובדת בעת שהיא בהיריון, כל עוד עבדה במקום העבודה יותר משישה חודשים. בדומה, אסור לפטר עובד או עובדת המצויים בטיפולי פוריות למשך תקופה של 150 ימים מתחילת הטיפולים או מתחילת ההיעדרות לצורך הטיפולים. ואולם הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה יכולה לתת היתר, אם מצאה שהפיטורים לא בקשר להריון או לטיפולי הפוריות. 

יתרה מכך, בתקופת טיפולי הפוריות וההיריון, אסור למעסיק לפגוע בהיקף ההעסקה או בהכנסה של העובד או העובדת. 

במהלך תקופת טיפולי הפוריות ובמהלך ההיריון, רשאים עובדים להיעדר מעבודתם ולצאת לבדיקות וטיפולים, בהתאם לצורך הרפואי ולתנאים הקבועים בחוק. יצוין, כי חלק מההיעדרויות הללו ינוכו מימי המחלה הצבורים לעובדים. בנוסף, במקרים מסוימים עובד יכול להיעדר מעבודתו על חשבון ימי מחלה כדי ללוות את בן או בת זוגו במהלך טיפולי פוריות או היריון.

כמו כן, עובד זכאי להיעדר מעבודתו בעת לידתה של בת זוגו וחמישה ימים לאחר מכן, כאשר חלק מימים אלו ייחשבו כחופשה וחלק ייחשבו כימי מחלה. 

תקופת לידה והורות (חופשת לידה)

עובדת אשר קרובה ללדת זכאית לתקופת לידה והורות, במהלכה אסור למעסיק לפטר את העובדת ללא היתר מהממונה. באפשרותה של העובדת לבחור להתחיל תקופה זו שבעה שבועות או פחות מכך בטרם המועד המשוער ללידה. עובדת אשר עבדה במקום העבודה שנה לפחות בטרם צאתה לתקופת לידה והורות תהיה זכאית לתקופת לידה והורות בת 26 שבועות, ואילו עובדת שלא השלימה שנת עבודה בטרם יצאה לתקופת לידה והורות תהיה זכאית לתקופת לידה והורות בת 15 שבועות. כמו כן, בתנאים מסוימים הקבועים בחוק ניתן להאריך את תקופת הלידה וההורות. 

חשוב לשים לב שהאמור מחייב רק כלפי המעסיק ומאפשרת להיעדר מהעבודה ללא חשש לפיטורים. ואולם מספר השבועות בהם תהיה העובדת זכאית לתשלום מהביטוח הלאומי תלוי בתנאים אחרים, ומכל מקום יעמוד על 15 לכל היותר. 

עובד יכול להימצא בתקופת לידה והורות במקום בת זוגו שילדה, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, ובלבד שחלפו שישה שבועות מהלידה. 

תקופה מוגנת

במשך שישים ימים לאחר שעובד או עובדת חזרו מתקופת לידה והורות, חל איסור על המעסיק לפטרם או לשנות את תנאי העסקתם, אלא בהיתר מטעם הממונה. 

שעת הורות

מתום תקופת הלידה וההורות, לאחר שהעובד או עובדת חזרו לעבודה, ובמשך ארבעה חודשים, זכאים העובד או העובדת להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום – וזאת בתנאי שבכל יום רק הורה אחד מנצל זכות זו. 

התפטרות לצורך טיפול ביילוד

עובד או עובדת רשאית להתפטר, ועדיין לשמר את זכאותם לפיצויי פיטורים מלאים, אם התפטרו לצורך טיפול בילד ותוך תשעה חודשים ממועד הלידה. 

חופשת מחלת ילד

עובד רשאי לשהות ביום מחלה, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו, לצורך הטיפול בילדו החולה אר טרם מלאו לו 16 שנים, ובהתאם לאישור רפואי מתאים. כל הורה זכאי להיעדר באופן זה שמונה ימים בשנה, ואולם הורים יחידנים זכאים להיעדר לצורך הטיפול בילד 16 ימים בשנה. כמו כן, החוק קובע תנאים והוראות שונות להיעדרות ארוכה יותר לצורך טיפול בילד החולה במחלה קשה. 

מאוד מומלץ לפנות לייעוץ פרטני באשר למימוש זכויות אלו או כאשר התרחשה פגיעה בהן, על מנת למקסם את הזכויות ולמנוע פגיעה נוספת בהן. משרד עורכי דין הרכבי, הראל ושות'.

כלי נגישות