למרות המורכבות הרגשית והלאומית של הנושא, אנשים רבים המגישים תביעות נכות למשרד הביטחון על מנת להיות מוכרים כנכי צה"ל או על מנת לקבל הכרה בהחמרת מצב הנכות הקיים אצלם עקב השירות בכוחות הביטחון, נדחים ולא מקבלים את המענה לו ציפו או קיוו. לעיתים קרובות – עקב החלטות של ועדה רפואית.

לכל אותם אנשים הזכות המשפטית לערער על ההחלטה, כאשר הערעור נידון בפני וועדה רפואית עליונה ולאחריה, במקרים מסוימים, גם על ידי בית המשפט המחוזי. כמו בתהליך הגשת תביעת נכות למשרד הביטחון, גם בוועדות הרפואיות ובוועדות הערר יש חשיבות לייצוג משפטי מקצועי ונכון אשר יכול בהחלט להטות את הכף לטובת התובע. ייצוג בועדות רפואיות של משרד הביטחון מחייב כמובן ידע מקצועי בתחום ייחודי זה.

ועדה רפואית במשרד הביטחון

הגשת התביעה (בקה להכרת זכות נכה):

ההליך מתחיל למעשה אצל קצין התגמולים. אליו מגישים את התביעה בגין חבלה או מחלה אשר נגרמה במהלך השירות הצבאי ובעקבותיו. לתביעה מצרפים מסמכים שונים ותצהיר תובע, המתאר את פרטי המקרה ונסיבותיו. לתצהיר חשיבות רבה בהגשת התביעה למשרד הביטחון. הוא צריך להיות מנוסח באופן ממוקד וברור,  על מנת שהרופא המומחה שיבדוק את התובע לאחר מכן, יתרשם כי נסיבות האירוע קשורות למהלך השירות הצבאי.

לצורך הכנת התביעה בכלל והתצהיר בפרט, מומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום, על מנת להגדיל את הסיכויים לצלוח שלב זה של התביעה.

בדיקת רופא מומחה

השלב הבא הוא בדיקת רופא מומחה לבחינת קשר סיבתי בין נסיבות אירוע החבלה או המחלה, לבין תנאי השירות. התובע יקבל הפניה לבדיקת רופא מומחה, יקבע תור לבדיקה וייגש אליה באופן עצמאי. כמו בכל בדיקה רפואית, התובע יוכל להגיע עם מלווה מטעמו. קביעתו של המומחה עוברת לקצין התגמולים, אשר מוציא הודעה לנבדק האם תביעתו נדחתה או שמא היא אושרה ועוברת לבחינה של ועדה רפואית מחוזית.

הליך הועדה הרפואית

ועדה רפואית מחוזית מוסמכת לקבוע את דרגת הנכות (אחוזי נכות) רק לגבי נכויות אשר הוכרו על ידי קצין התגמולים ככאלה כי יש ביניהן קשר סיבתי לתנאי השירות בקשר של גרימה או בקשר של החמרה. בוועדה זו, יישב רופא אחד לפחות שמתמנה על ידי משרד הביטחון. בשלב הראשון של הליך הועדה, התובע יוכל להציג את טיעוניו באופן נרחב. לצורך כך, ניתנת לתובע זכות ייצוג על ידי עו"ד. בחלק מסוגי הנכויות, יש משנה חשיבות להגיע עם עו"ד לוועדה, אשר יסייע לנבדק לפרוס את טענותיו באופן ברור, ממוקד ומקצועי. מנגד, בתחומי נכות אחרים, מוטב להגיע לוועדה ללא ייצוג, לאחר הכנה שבוצעה ע"י עו"ד.

לאחר מכן, תתבצע בדיקה רפואית גופנית ו/או נפשית. לבדיקה זו יכול להיכנס מלווה מטעם הנפגע.

בנוסף, הנפגע יוכל להציג מסמכים רפואיים עדכניים ורלוונטיים, אשר נוספו מאז הגיש את תביעתו לראשונה. חשוב לזכור כי הוועדה הרפואית דנה במצבו הרפואי העדכני של הנפגע, אולם אין מניעה להציג בפניה גם מסמכי עבר לצורך קביעת נכות זמנית בגין הזמן שחלף ממועד השחרור משירות חובה (או ממועד הגשת בקשת ההכרה, אם היא הוגשה בחלוף שנה מהשחרור) ועד למועד הוועדה.
לאחר שלבים אלו, הועדה תדון ללא נוכחות הנפגע ותקבל את החלטתה אשר תתבסס על המסמכים הרפואיים שהוצגו לה ועל הבדיקה הרפואית. הדיון וההחלטה יתועדו בפרוטוקול אשר ייחתם על ידי כל חברי הועדה.

החלטת קצין התגמולים

עם סיום הליך הוועדה, מועבר הפרוטוקול לקצין התגמולים לצורך הוצאת החלטה לנבדק בדבר אחוזי הנכות שנקבעו לפגימתו המוכרת.
אם הנפגע סבר שהחלטת קצין התגמולים אינה משקפת את חומרת מצבו במלואה, קיימת לו זכות ערעור. על כך ראו בהרחבה בעמוד "ערעור על החלטת קצין התגמולים".

תפקיד הוועדה הרפואית במשרד הביטחון

בתביעות נכות משרד הביטחון, ועדה רפואית מקצועית וייעודית מטעם המשרד קובעת את אחוזי הנכות של התובעים. ועדות אלו הינן סמכות סטטוטורית שיפוטית. באופן כללי, ניתן לומר כי הוועדות הרפואיות של משרד הביטחון הן לרוב מחמירות מבחינת אישור מלוא הזכויות לתובעי נכות ומקרים רבים (וודאי המורכבים שבהם) – אינם זוכים לבחינה מעמיקה ו/או הוגנת דיה.

לתובעים עומדת הזכות המשפטית לקבל ייצוג בועדות רפואיות, כולל בשלבים המוקדמים וכמובן שבשלבים של ערעור לוועדה הרפואית העליונה ולבית המשפט.

ועדה רפואית בצבא

קיים הבדל מהותי בין ועדה רפואית צבאית לבין ועדה רפואית של משרד הבטחון, אף על פי שהרכב היושבים בשתי הוועדות עשוי להיות דומה. ועדה רפואית צבאית מתמקדת בבדיקה והערכה של חיילים הנמצאים עדיין בשירות פעיל, כאשר הם נתקלים בפציעה, מחלה או כל טענה רפואית אחרת המשפיעה על כשירותם הצבאית, בין אם לפני הגיוס, במהלכו או לאחר פגיעה צבאית. לעומת זאת, הוועדה הרפואית של משרד הבטחון עוסקת במי שכבר שוחררו מהשירות הצבאי וסובלים מנזקים או פגיעות שנגרמו במהלך או כתוצאה משירותם. חיילים אלו יכולים להגיש תביעה עד שלוש שנים מיום שחרורם, במטרה להוכיח את זכאותם להכרה בנכות צבאית.

מומלץ להקדיש תשומת לב מיוחדת בעת מילוי טופס התביעה, שכן קיימים מספר טפסים, וכל אחד מהם מיועד לסוג שונה של תביעה. חשוב להיות מדויקים וקפדניים בתהליך המילוי, לוודא שלא חסרים מסמכים נדרשים וכי הטפסים מוגשים כראוי, מכיוון שטעויות טכניות או חוסר במסמכים עלולים להוביל לדחיית התביעה על ידי קצין התגמולים. כדאי להבין בבירור את ההנחיות ולהקפיד על הגשת כל המסמכים הרלוונטיים לתביעתכם.

ועדות רפואיות הוקמו מכוח תקנות שירות ביטחון ותפקידן לקבוע את כושרם הרפואי של חיילים או מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים). סמכויותיה של ועדה רפואית לקביעת כושר בריאותי מעוגנות בפקודת מטכ"ל 32.0401 והיא כפופה להוראות קרפ"ר (קצין רפואה ראשי) על פי הכללים הקבועים בחוק שירות ביטחון.

על פי החלטת ועדה רפואית, ייקבע הלכה למעשה כושרו הבריאותי של המלש"ב ויותאם לו פרופיל על פי מצבו הרפואי והנפשי. בהתאם לאלו, ייקבע  מתחם התפקידים שבהם צה"ל יוכל לשבץ את אותו מלש"ב או חייל לשירות.

הרכב הועדה ופעולתה

ועדה רפואית תורכב על ידי פוקד המורשה לעסוק ברפואה ויישב בה רופא אחד לפחות. הרופא אינו חייב להחזיק בתחום ההתמחות הרלוונטי לנבדק. ככלל, הנבדק יהיה נוכח במעמד התכנסות הועדה, אך אם התשתית בתיק מאפשרת זאת, רשאית הועדה לדון בעניינו אף ללא  נוכחותו (הדבר נפוץ יותר אצל מלש"בים ופחות אצל חיילים). במקרה כזה, תבחן הועדה את הכושר הבריאותי לשירות על פי המסמכים הרפואיים שבתיק.

דרגת כושר, פרופיל וסעיפי ליקוי

דרגות הכושר הן שלוש: כשיר לשירות, בלתי כשיר לשירות, בלתי כשיר זמנית לשירות.

  • כאשר נקבע כי אדם כשיר לשירות, יותאם לו פרופיל בין 45-97 התואם את מצבו הרפואי.
  • כאשר נקבע כי אדם אינו כשיר לשירות מטעמים רפואיים או נפשיים, ייקבע לו פרופיל 21.
  • כאשר ייקבע כי אדם אינו כשיר זמנית לשירות, למשל עקב ניתוח או פציעה, ייקבע לו פרופיל 24 לפרק זמן שבין כמה חודשים לשנה. אז יזומן לוועדה רפואית נוספת, במסגרתה יתעדכן הפרופיל בהתאם לקביעתו של הרופא המוסמך בועדה הרפואית.

סעיף ליקוי הוא סעיף שנקבע בהתאם למצבו הרפואי של החייל או המלש"ב. סעיף הליקוי מורכב מ-4-5 ספרות, המגדירות את סוג הבעיה הרפואית ואת חומרתה. סעיף הליקוי פוסל את החייל או המלש"ב מלבצע תפקידים מסוימים בהתאם לסוג הסעיף וחומרתו.

הפרופיל לא נקבע לפי כמות סעיפים הליקוי, אלא בהתאם לחמור שבהם. כך, יכול להיות חייל עם 10 בעיות רפואיות שונות ופרופיל קרבי. ומנגד, יכול להיות חייל אשר אינו כשיר לשירות בעקבות סעיף ליקוי אחד בלבד.

בסמכותה של הועדה, לקבוע או לשנות, באופן זמני או קבוע את סעיפי הליקוי אשר נקבעו לחייל או למלש"ב.

כדי להשפיע על קביעת הפרופיל ועל קביעת דרגת הכושר, ניתן לבקש מהועדה לבחון מסמכים רפואיים או לבקש לבצע בדיקות רפואיות. לפני עמידה מול ועדה רפואית ניתן להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום, על מנת להכין כנדרש את המסמכים והדגשים לצורך בדיקת הועדה ולהגדיל את הסיכויים שהוועדה הרפואית תקבע את הפרופיל המשקף את המצב הרפואי.

לאחר קביעתה של הוועדה הרפואית, ימוין החייל לתפקיד בשירות ביטחון, או לחילופין יינתן לו פטור משירות ביטחון, או פטור זמני משירות ביטחון, בהתאם לקביעת הוועדה.

בדיקה חוזרת

באם מצבו הפיזי של החייל או המלש"ב השתנה לאחר סגירת הפרופיל, אף לאחר ששובץ לתפקיד, יכול הוא לבקש בדיקה חוזרת על ידי הועדה. בקשה כזו תועבר לבחינת גורמי חיל הרפואה ותיענה בחיוב בהתקיימם של תנאים מסוימים ובהצגת מסמכים רפואיים התומכים בטענותיו.

זהו  לא הליך של ערעור אלא הליך של בדיקה חוזרת במידה ומצבו הרפואי של הנבדק השתנה ועל כן יש להבדיל בין הליך זה לבין הליך של ערעור.

משרד עורכי דין צבאי, רכבי הראל ושות', מתמחה בייצוג מלש"בים וחיילים מול גורמי הצבא בכל הנוגע לקביעת הכושר הגופני או הנפשי לשירות ביטחון.

במקרים המתאימים, בהם יש מקום לפטור משירות ביטחון, משרד עורכי דין צבאי, רכבי, הראל ושות', מייצג בפני רשויות הצבא גם בסוגיות אלו. למידע נוסף, צרו עמנו קשר.

חשיבות של ייצוג בועדות רפואיות

גם אם תובע נכות עבר את קצין התגמולים באופן מוצלח ויעיל, עליו עוד לצלוח את הוועדה הרפואית שהיא זו הקובעת אם וכמה אחוזי נכות יש להתאים לנכה. קריטי להגיע מוכנים לחלוטין לוועדה הרפואית – מבחינת מסמכים, ראיות למצב הרפואי וגם בכל הנוגע להיבטים המשפטיים.

כל ההתנהלות מול הוועדה צריכה להיות אופטימאלית וללא שגיאות טקטיות או אסטרטגיות, קשה יותר לתקן נזקים שקרו בוועדה מאשר להשיג תוצאה נכונה ומוצדקת מלכתחילה.

עורך דין המספק שירות ייצוג בועדות רפואיות יסייע באיסוף וניתוח החומר הרפואי לקראת התביעה והוועדה הרפואית, ידאג להדגיש ולהבליט את הנתונים הרפואיים החשובים והמהותיים ביותר ולסייע לאדם בהתנהלות מול הוועדה עצמה מבחינת תיאור המקרה, תיאור הנכות וכיוצא באלו. לא מדובר כאן על מצגי שווא למול הוועדה אלא על סיוע משפטי ותפעולי בהצגת המקרה לגופו ובאופן הכי ברור ונכון כדי לשפר את הסיכוי שהתובע יקבל את מלוא זכויותיו החוקיות עקב נכותו.

שירות משפטי של ייצוג בועדות רפואיות יכול בהחלט לעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון מול הוועדה ובתביעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד צבאי רכבי, הראל.

כלי נגישות