1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת עורכי הדין רכבי, הראל ושות' (להלן: "הבעלים"). האתר פועל בכתובת https://z-r-law.com או בכל כתובת אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הבעלים (להלן: "האתר").

1.2. תקנון תנאי שימוש זה וכל המצורף אליו (וכן, "מדיניות הפרטיות באתר" ככל שתהיה כזו),  מהווים כולם חלק בלתי נפרד מהתקנון (יקראו יחד ולחוד "התקנון").

1.3. התקנון מסדיר את תנאי השימוש באתר ואת מערכת היחסים בין הבעלים לכל מי שגולש או עושה כל שימוש שהוא באתר (להלן: "משתמש").

1.4. כל משתמש כפוף להוראות התקנון וכל דין. בעצם השימוש באתר, מאשר המשתמש כי קרא את כלל הוראות התקנון, מסכים אליהן ומתחייב למלא אחר האמור בהן.

1.5. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המופיעים בתקנון, לא רשאי לעשות שימוש באתר או בחלק ממנו.

1.6. מובהר בזאת כי תנאי תקנון זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם וכי תנאי השימוש חלים על כל שימוש באתר בכל מכשיר ו/או אמצעי ו/או תשתית הקיימים היום או שיומצאו בעתיד.

1.7. כותרות הסעיפים מופיעות במסמך לשם הנוחות בלבד ואין להן כל משקל בפירושו.

1.8. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

1.9. בכל מקום בו כתוב בתקנון "הבעלים", הכוונה הינה לרבות מפעילי ו/או מנהלי האתר ו/או כל שלוח של הבעלים.

2. תנאי שימוש

2.1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר:

2.1.1. שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב מאת הבעלים.

2.1.2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).

2.1.3. גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.

2.1.4. ביצוע כל פעולה ו/או שימוש באתר שהינם בלתי חוקיים. ובכלל זה, המשתמש מתחייב להימנע מהעלאה, העברה, פרסום ו/או כל פעולה אחרת בתוכן מכל סוג שהוא ובכל אמצעי מדיה הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד, כאשר אותו תוכן עלול: להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, להוות לשון הרע, דברי תועבה או לפגוע בפרטיותו של אחר.

2.1.5. להציג את האתר ו/או תכניו או חלק מכל אלו (לרבות כתובת האתר או קישור לכתובת האתר תחת כל שם שהוא), במסגרת של אתר אינטרנט אחר, למעט באופן המותר לפי סעיף 5 להלן.

2.1.6. ביצוע פעולה כלשהי בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

2.2. המשתמש מצהיר כי כל מידע שיספק לאתר, לרבות פרטים אישיים, הוא נכון ומדויק.

2.3. המשתמש מצהיר כי הוא יעשה שימוש בתכני האתר לצרכיו הפרטיים בלבד ואך ורק למטרה לשמה הם פורסמו.

2.4. הבעלים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לנמק החלטתה ומבלי שלמשתמש תהיה כל טענה מכל מין וסוג שהוא, לעשות את הדברים הבאים:

2.4.1. להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי תקנון זה, או בכלל.

2.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה ע"י המשתמש ואשר עלולה להיות בה משום הפרת סעיף מסעיפי תקנון זה, או בכלל.

2.4.3. הבעלים תהיה רשאית לחסום גישה לאתר מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי הבעלים בכתב ומראש לשימוש בשירות המוצג באתר ו/או בשם הטוב של הבעלים ו/או עובדיה, או שעלולים לגרום נזק לבעלים או לשירות המוצג באתר ו/או בשם הטוב של הבעלים ו/או עובדיה.

3. הגבלת אחריות

3.1. מובהר בזאת כי האתר יסופק על-ידי הבעלים כמות שהוא (As-Is). הבעלים לא תישא בכל אחריות בגין נזק כלשהו שיכול וייגרם למשתמש (או מי מטעמו), בגין שימוש באתר ו/או המוצג בו; או בגין שימוש בשירותים שהיא ו/או צדדים שלישיים מספקים באמצעות האתר.

3.2. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט. הבעלים לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבור לרשת האינטרנט.

3.3. מובהר בזאת כי הבעלים לא יכולה להתחייב לכך שהאתר יהיה פעיל וב"אוויר" כל הזמן. מעת לעת הבעלים תעדכן ותשדרג את מערכות האתר ועם או בלי קשר לכך, עשויות להיגרם תקלות כאלו ואחרות אשר יפגעו בפעילותו הסדירה של האתר.

3.4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר, כי האתר אכן מתאים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר לצרכיו.

3.5. המידע המתפרסם באתר אינו ייעוץ משפטי ואינו חליף ייעוץ משפטי ו/או מקצועי אחר. מתן ייעוץ משפטי מצריך התייחסות פרטנית לנסיבות המקרה ולצרכיו הייחודיים של מבקש הייעוץ ואין להסתמך על המידע באתר זה כייעוץ משפטי.

3.6. הבעלים לא תהיה אחראית בקשר עם תוכן האתר ו/או נכונותו ו/או דיוקו של המידע המופיע באתר ו/או כל המלצה ו/או הצעה ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר או שקישור אליו יוצא מהאתר.

3.7. האתר עושה מאמץ למסור מידע נכון ושימושי לגולשים. עם זאת, מדובר במידע כללי בלבד. כמו כן, חלק מתוכן האתר הוא בגדר דעה בלבד. בנוסף, הדין, הפסיקה, פקודות צבא שונות ומדיניות הגוף המינהלי כפופים לסייגים ולחריגים ומשתנים מעת לעת. אין הבעלים מתחייבת כי מידע שהתפרסם ונשמר באתר הינו או יהיה תמיד מעודכן ועל המשתמש לקחת זאת בחשבון ולבדוק ולוודא את עדכניות המידע ונכונותו, לפני ביצוע כל שימוש במידע.

3.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה הבעלים את התחייבויותיה לפי תקנון זה – מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות הבעלים כלפיו תוגבל לסכום של 1,000 ש"ח בלבד בסך הכל.

3.9. הבעלים לא תהיה אחראית באף לא מקרה אחד, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות האתר או בכל דרך אחרת הקיימת היום או שתומצא בעתיד ואשר יכול וייטען כי היא קשורה לבעלים. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד הבעלים בעניין זה.

4. משלוח הודעות וקבלת הודעות

4.1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מכיר את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") וכי יפעל בכל עת בכפוף להוראות אלה וכי הוראות אלה יחולו עליו בעת שיעשה שימוש באתר לצורך משלוח הודעות למשתמשים אחרים באתר.

4.2. המשתמש מתחייב שלא לעשות ולא לאפשר לאחר/ים לעשות, כל שימוש באתר לצורך משלוח הודעות בניגוד לחוק התקשורת.

4.3. הפרת התחייבותו של המשתמש, על פי סעיף זה, יכולה להביא להפסקה מידית של השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הבעלים וללא הודעה מוקדמת, בנוסף על סעדים נוספים להם תהיה זכאית הבעלים, על פי הוראות תקנון זה ועל פי כל דין.

4.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר בזאת לבעלים לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו או למספר הטלפון שלו, לפי הפרטים שהוזנו על ידו בדף "צור קשר" שבאתר או ב"דף נחיתה", הודעות פרסומת על פי הגדרתן בחוק התקשורת; ההסכמה לתנאי שימוש אלה במעמד השארת הפרטים, מהווה הסכמה לקבלת הודעות פרסומת; המשתמש רשאי בכל עת, להודיע לבעלים על הפסקת הסכמתו לקבלת הודעות פרסומת.

4.5. המשתמש מתבקש להודיע לבעלים באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בפרטיו האישיים לכתובת הדואר האלקטרוני office@rhc.co.il.

5. קישורים

5.1. קישורים מהאתר לאתרים אחרים מובאים כשירות למשתמש בלבד ואין בכך כדי להתחייב כי הקישור אכן יובילו לאתר אליו צוין כי הוא יוביל. הבעלים אינה אחראית לכל תוכן ו/או פעילות של האתר המקושר.

5.2. ניתן ליצור קישור אל האתר כל עוד הקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ובאופן שאינו מטעה את הגולשים בכל דרך ואינו מסתיר את כותרות האתר ו/או כל חלק אחר ממנו, לרבות הקרדיטים בו, ומבלי להציגו במסגרת אתר אחר.

5.3. הבעלים שומרת על זכותה לפעול להסרתו של כל קישור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא.

6. קניין רוחני

6.1. כלל זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובכלל התכנים הכלולים בו, לרבות בעיצוב האתר, בלוגו, בגרפיקה, בשמו של האתר, למעט בתוכן אשר אינו מוגן לפי דין בזכויות יוצרים (כגון, חוקים או פסקי דין), שייכות לבעלים.

6.2. המשתמש לא יעתיק, לא יפיץ, לא יפרסם, לא יעמיד לרשות הציבור בכל דרך שהיא, לא יציג בפומבי, לא יעשה יצירה נגזרת, לא ישדר, לא יעביר לרשות צד שלישי או הציבור, לא יעבד, לא ישנה, לא ימכור, לא ישכיר חומר מוגן או חלק ממנו ובכלל זה לא יעשה כל פעולה אחרת בחומר המוגן הנוגדת את הוראת תקנון זה וכל דין, אלא אם קיבל את הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

6.3. אין לבצע כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה.

6.4. ככל שהמשתמש יעלה תכנים לאתר, בין באמצעות תגובית (TALK-BACK), בין באמצעות העלאת קבצים ובין בכל דרך אחרת, הוא מעניק בזאת לבעלים, באופן בלתי חוזר, רישיון שימוש מלא ובלתי מוגבל בזמן, באזור, באופי או בכמות השימוש, בכל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר כאמור. לרבות: מחיקה ללא כל הנמקה או התרעה, העתקה, פרסום, שינוי, שיפור, תוספת או כל יצירה נגזרת של כל אחד מהתכנים אשר יעלה לאתר. מובהר, כי אין מקרה בו המשתמש יהיה זכאי לקבלת תשלום, פיצוי או תמלוגים מכל סוג שהוא, בגין כל שימוש ו/או שינוי שייעשה, אם ייעשה, על-ידי הבעלים או מי מטעמה, בכל אחד מהתכנים האמורים לעיל.

6.5. הוראות סעיף זה יחולו גם לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של תקנון זה, מכל סיבה שהיא ועד בכלל.

7. שינוי תנאים

הבעלים רשאית לבצע שינויים בתקנון זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים בתקנון זה. השינויים בתקנון יחולו על המשתמש באופן אוטומטי מיום השינוי.

8. שיפוי

המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את הבעלים, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לבעלים, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה מכל גורם שהוא, כתוצאה משימוש המשתמש באתר; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת הבעלים לראשונה בכתב. האמור בסעיף זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לבעלים לפי תקנון זה או לפי כל דין.

9. ברירת דין סמכות שיפוט והחלטות רשות

9.1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתקנון ו/או לאתר ו/או הקשור לאלו, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל שמקום מושבו בתל אביב יפו.

9.2. הדין שיחול על תקנון זה יהיה הדין הישראלי, אף אם השימוש באתר יהיה מחו"ל.

9.3. מובהר בזאת כי אף אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי השימוש לעיל אינו בר אכיפה ו/או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

10. עדכון על תוכן מפר ופניות אחרות

הבעלים אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל. אם נתקלת בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או חוקים אחרים או פוגע בך מסיבה כלשהי, נבקש כי תפנה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@hlf.co.il, תוך פירוט התוכן הפוגעני וקישור אליו וכן פרטי התקשרות המאפשרים להשיב. אנו נשתדל להתייחס בהקדם.